Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

August 01 2018

1396 4130 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viablackhearted blackhearted

July 29 2018

6856 b80f 390
Reposted fromdysforia dysforia viaponurykosiarz ponurykosiarz
2500 189a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 22 2018

6694 4e6f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaciory maciory

July 19 2018

7044 879d 390
By Lindsey Kustusch
Reposted fromacherontia acherontia viaorangeugarte orangeugarte

July 17 2018

2150 10ed 390
Reposted from4777727772 4777727772

July 10 2018

5662 df56 390
Reposted from4777727772 4777727772

July 07 2018

1533 dc5a 390
Reposted fromNanutka Nanutka viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 05 2018

4865 b387 390
Reposted from4777727772 4777727772

June 25 2018

5935 f1e5 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 24 2018

6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 20 2018

2278 74da 390
Reposted fromomphh omphh viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 12 2018

0072 2293 390
Reposted from4777727772 4777727772

June 10 2018

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle via4777727772 4777727772
0877 c0e2 390
Reposted from4777727772 4777727772

June 05 2018

9758 9253 390
Reposted fromnihil-sum nihil-sum via4777727772 4777727772

June 02 2018

3716 037b 390
Reposted from4777727772 4777727772

May 24 2018

8676 f36b 390
Reposted fromteijakool teijakool viaorangeugarte orangeugarte

May 22 2018

1062 7960 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl