Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

9935 66a7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari

October 10 2019

8102 7722 390
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari

October 04 2019

6299 d079 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka

October 02 2019

8923 9300 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz

October 01 2019

Morning Strolls in Yosemite
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari

September 29 2019

4898 3ed7 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaLuukka Luukka

September 28 2019

7902 8179 390
Reposted fromBabson Babson vianoisetales noisetales
8573 ca99 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
0905 27cd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka

September 25 2019

6604 40c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaLuukka Luukka
Reposted frommarianjin marianjin viaLuukka Luukka

September 22 2019

2839 de99 390
Reposted fromyogrt yogrt viaponurykosiarz ponurykosiarz
6604 40c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
4213 ffa5 390
Reposted fromElfirella Elfirella viaLuukka Luukka

September 20 2019

5707 761f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaecrivain ecrivain
7218 657c 390
Reposted fromamatore amatore viaecrivain ecrivain

September 08 2019

8559 4357 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl