Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

8266 1fb2 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaponurykosiarz ponurykosiarz

January 16 2020

2839 1a8b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaikari ikari

January 12 2020

2403 208e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
8707 51b0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaLuukka Luukka
5544 a246 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaikari ikari
5583 1480 390
Reposted fromgaf gaf vianoisetales noisetales
5520 11f0 390
Reposted fromolbaria olbaria viaikari ikari
 Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie. 
Reposted fromlovvie lovvie viaecrivain ecrivain

November 17 2019

5458 088c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
1284 653a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari

November 11 2019

2172 911e 390
Reposted fromeffic effic viaLuukka Luukka
3236 fa7d 390
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaBartolomeo Bartolomeo

November 03 2019

1169 4270 390
Reposted fromcorvax corvax viaLuukka Luukka
1273 9a11 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadisheveled disheveled
     
Reposted from4777727772 4777727772 viadisheveled disheveled
5748 862f 390

October 22 2019

ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaikari ikari

October 19 2019

4426 0c95 390
Reposted fromzciach zciach viaponurykosiarz ponurykosiarz
4578 14de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl